ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ต.ค. 57 ถึง 24 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2
- นักเรียนลงทะเบียนเรียน / รับตารางเรียน
- วิชาการส่งรายชื่อนักเรียนติด 0  ร  มส. ให้ครูที่ปรึกษาประกาศ ครั้งที่ 1
- นักเรียนทุกคนสมัครเรียนกิจกรรมชุมนุ
ชุดนักเรียน บริหารงานวิชาการ
27 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 การส่งเอกสารวิชาการ
- นักเรียนรับคำร้องขอสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
- ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1 
- ครูผู้สอนส่งโครงสร้างการสอนรายวิชาที่สอนทุกวิชา
- ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้
- ครูทุกคนส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตนเอง ( SAR)
ชุดนักเรียน งานวิชาการ ครูทุกคน
27 ต.ค. 57 ถึง 07 พ.ย. 57 การแก้ไขผลการเรียน
นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ชุดนักเรียน งานวัดผล ครูที่ปรึกษา นักเรียน
10 พ.ย. 57 ถึง 14 พ.ย. 57 ส่งผลการแก้ไขผลการเรียน
ส่งผลการแก้ไขผลการเรียนครั้งที่ 1
ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1
รายงานจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2557
ชุดนักเรียน งานวัดผล ครูที่ปรึกษา นักเรียน
10 พ.ย. 57 รายงานจำนวนนักเรียน
รายงานจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
งานทะเบียน
10 พ.ย. 57 ถึง 14 พ.ย. 57 การแก้ไขผลการเรียน การส่ง ปพ.5 การนิเทศภายใน
- นักเรียนรับคำร้องและขอสอบแก้ตัว ครั้งที่ 2
- ลงทะเบียนแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่่ 2
- นิเทศภายใน / นิเทศชั้นเรียน ครั้งที่ 1
- ส่งเอกสาร ปพ.5 ครั้งที่ 1
ชุดนักเรียน งานวัดผล ครูประจำวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระ นักเรียน
17 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 แก้ไขผลการเรียน
นักเรียนดำเนินการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 
ชุดนักเรียน งานวัดผล ครูประจำวิชา นักเรียน
24 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 ประกาศผลสอบแก้ตัว ประชุมผู้ปกครอง
-  ส่งผลการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2
-  ประกาศผลการสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
-  ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อรับทราบการเรียนซ้ำ นักเรียนลงทะเบียนเรียนซ้ำ
ชุดนักเรียน งานวัดผล ครูประจำวิชา นักเรียน ผู้ปกครอง
08 ธ.ค. 57 ถึง 12 ธ.ค. 57 ส่งต้นฉบับแบบทดสอบ นิเทศภายใน
-  ครูส่งต้นฉบับแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557
-  นิเทศภายใน / นิเทศชั้นเรียน
ชุดสุภาพ ครูประจำวิชา หัวหน้ากลุ่มสาระ
15 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57 ส่งแบบทดสอบ
ส่งแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557
ชุดสุภาพ ครูประจำวิชา
22 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 สอบกลางภาคเรียน
สอบกลางภาคเรียนที่ 2 / 2557
ชุดสภาพ ครูประจำวิชา นักเรียน
29 ธ.ค. 57 ถึง 02 ม.ค. 58 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
-  กิจกรรมวันคริสต์มาส
-  กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ชุดนักเรียน กลุ่มสาระต่างประเทศ บริหารงานทั่วไป
28 ธ.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58 สอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2558
สอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2/2558
07 ม.ค. 59 กิจกรรมคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่
โรงเรียนปลาปากวิทยาจัดกิจกรรมกิจกรรมคริสต์มาสในช่วงเช้าและวันขึ้นปีใหม่ในช่วงบ่าย
08 ม.ค. 59 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ เทศบาลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
เทศบาลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
12 ม.ค. 59 รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
รับการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
15 ม.ค. 59 รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย
28 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2559
ประชุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ม.2 , 3 , 5 , 6
หอประชุม แต่งกายสุภาพ กิจการนักเรียน
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู ทุกระดับชั้น ณหอประชุม โรงเรียนปลาปากวิทยา
หอประชุม โรงเรียนปลาปากวิทยา
18 ก.ค. 59 ถึง 20 ก.ค. 59 หยุดเรียนวันอาสาฆบูชา วันเข้าพรรษา
21 ก.ค. 59 ถึง 22 ก.ค. 59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559
12 ส.ค. 59 หยุดวันแม่แห่งชาติ
15 ส.ค. 59 ถึง 19 ส.ค. 59 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
28 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
03 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 ขอปรับคะแนนกับครูประจำวิชา
ขอปรับคะแนนกับครูประจำวิชาสำหรับนักเรียนที่ต้องการคะแนนเพิ่ม
10 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่ 1/2559
11 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียน
23 ต.ค. 59 ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช
25 ต.ค. 59 ถึง 30 พ.ย. 59 นักเรียนยื่นคำร้องขอแก้ ๐, ร, มส.
25 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
30 พ.ย. 59 ครูประจำวิชาส่งผลแก้ ๐, ร, มส.
03 พ.ค. 60 ถึง 04 พ.ค. 60 คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการ Google classroom
อบรมเชิงปฏิบัติการ Google classroom ตามโครงการพัฒนาครู
ห้องประชุมตะเพียนแก้ว โรงเรียนปลาปากวิทยา EIS และ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
05 พ.ค. 60 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
ปรับพื้นฐานรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (แต่งกายชุดลำลองสุภาพ)
โรงเรียนปลาปากวิทยา (แต่งกายชุดลำลองสุภาพ) วิชาการ
08 พ.ค. 60 เรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4
ปรับพื้นฐานรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (แต่งกายชุดลำลองสุภาพ)
โรงเรียนปลาปากวิทยา (แต่งกายชุดลำลองสุภาพ) วิชาการ
09 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.
ชุดนักเรียน วิชาการ
11 พ.ค. 60 ถึง 12 พ.ค. 60 เข้าค่ายธรรมมะ ม.1 และ ม.4
เข้าค่ายธรรมมะ ณ วัดป่ามหาชัย 2 วัน 1 คืน ม.1 และ ม.4 (การแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมมะ)
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก (การแต่งกายชุดขาวปฏิบัติธรรมมะ) กิจการนักเรียน
15 พ.ค. 60 เปิดภาคเรียนที่ 1/2560
เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 ลงทะเบียนเรียน รับตารางเรียน จัดการเรียนการสอนปกติ ลงทะเบียนแก้ผลการเรียนครั้งที่ 1/2560
22 พ.ค. 60 ถึง 26 พ.ค. 60 ลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 1/2560
ลงทะเบียนแก้ผลการเรียน 1/2560
08 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมวันไหว้ครู
10 ก.ค. 60 ถึง 11 ก.ค. 60 หยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
17 ก.ค. 60 ถึง 21 ก.ค. 60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
28 ก.ค. 60 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (ร.10)
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร (ร.10)
14 ส.ค. 60 หยุดชดเชยวันแม่
21 ส.ค. 60 ถึง 25 ส.ค. 60 กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรม สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ สัปดาห์ห้องสมุด
วิชาการ
25 ก.ย. 60 ถึง 29 ก.ย. 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
09 ต.ค. 60 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 ผ่านระบบ SGS
วิชาการ
10 ต.ค. 60 ปิดภาคเรียนที่ 1/2560
ปิดภาคเรียนที่ 1/2560