ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 380
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 601
เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 146
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 751
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 183
เอกสารสำหรับครู
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 67
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 70
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 62
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 90
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 116
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 234
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 446
งานแผนงาน
SAR 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.79 KB 13
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 23
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 49
SAR. 4 มฐ. 60 Word Document ขนาดไฟล์ 806.5 KB 44
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 77
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 75
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 55
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 49
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 70
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 76
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 56
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 70
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 79
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 63
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 63
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 64
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 569
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 104
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 106
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 84
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 95
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 112
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 162
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 148
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 67
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 712
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 249
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 230
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 324
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 513
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 561
เอกสารงานวิชาการ
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 52
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 91
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 96
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 77
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 81
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 216
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 212
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 189
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 244
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 310
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 212
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 49
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 481