ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วารสารโรงเรียน 1
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 434
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 643
เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 220
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 792
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 225
เอกสารสำหรับครู
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 108
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 105
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 99
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 128
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 159
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 275
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 489
งานแผนงาน
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 38
แบบรายงานประจำปี2561 SAR Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.86 MB 25
SAR 60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.79 KB 57
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 2.12 MB 89
โปรแกรมคำนวน SAR Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 180 KB 120
SAR. 4 มฐ. 60 Word Document ขนาดไฟล์ 806.5 KB 92
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 133
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 109
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 96
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 88
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 114
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 119
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 98
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 154
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 119
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 97
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 99
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 104
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 606
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 144
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 148
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 122
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 133
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 157
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 212
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 222
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 115
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 757
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 295
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 280
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 376
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 571
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 619
เอกสารงานวิชาการ
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 88
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 141
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 141
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 119
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 120
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 255
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 255
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 223
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 334
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 629
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 246
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 80
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 662