ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานการไปราชการ-การอบรมโรงเรียนปลาปากวิทยา Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 334
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร ปพ.5 และ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 555
เอกสาร ปพ.5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 102
เอกสาร ปพ.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 715
องค์รวม ZIP Archive ขนาดไฟล์ 151.38 KB 152
เอกสารสำหรับครู
ส่วนที่ 3 แผนพัฒนาตนเองที่มุ่งคุณภาพผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 39.33 KB 30
เอกสาร_id_plan3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.69 MB 25
เอกสาร_id_plan2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.81 MB 29
เอกสาร_id_plan1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.15 MB 52
ข้อมูลนักเรียนทวิศึกษา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.54 KB 71
แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 195
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 494 KB 412
งานแผนงาน
แผนพัฒนาการศึกษา 2560-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.15 MB 26
แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 2.11 MB 25
มาตรฐานการศึกษา 4 มาตรฐาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 16
วิสัยทัศน์ พัธกิจ กลยุทธ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 18.54 KB 18
โครงการวิชาการ 60 Word Document ขนาดไฟล์ 132 KB 26
โครงการบริหารทั่วไป 60 Word Document ขนาดไฟล์ 106.5 KB 31
โครงการบุคคล 60 Word Document ขนาดไฟล์ 60 KB 22
จุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ Word Document ขนาดไฟล์ 13.46 KB 33
ตัวอย่างการเขียนโครงการปี 60 Word Document ขนาดไฟล์ 82 KB 34
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 720.5 KB 32
สดมภ์ องค์ประกอบ Word Document ขนาดไฟล์ 353.5 KB 30
สดมภ์ มาตรฐาน 1-15 Word Document ขนาดไฟล์ 309.5 KB 34
SAR 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 3.24 MB 517
แผนปฏิบัติการ 2559 Word Document ขนาดไฟล์ 2.26 MB 69
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 43.5 KB 54
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 53 KB 52
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 98 KB 64
ชื่อโครงการ งบประมาณ เพื่อนำใส่เงิน Word Document ขนาดไฟล์ 133 KB 77
แบบสรุปโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 47 KB 98
แผนปฏิบัติการ ๕๘ Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 97
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบบันทึกการเข้าแถว โฮมรูม Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.23 KB 23
แบบประเมิน SDQ. Word Document ขนาดไฟล์ 140.44 KB 674
รายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 213
แบบประเมิน E.Q. Word Document ขนาดไฟล์ 57.3 KB 180
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 429.54 KB 277
โปรแกรมประเมิน SDQ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.51 MB 469
แบบเชคโฮมรูมเข้าแถว Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.38 KB 513
เอกสารงานวิชาการ
SAR 2559 รายงานประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 3.54 MB 19
เเบบบันทึกแผนการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560 Word Document ขนาดไฟล์ 86 KB 46
ตารางสอน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 430.9 KB 64
ตารางเรียน 2-59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 260.33 KB 50
ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.28 MB 54
คำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 87.5 KB 184
แบบวิเคราะห์ผู้เรียน Word Document ขนาดไฟล์ 113 KB 168
แบบตรวจกระบวนการจัดการเรียนการอสน Word Document ขนาดไฟล์ 89.5 KB 147
แบบอนุมัติแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 197
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 188 KB 17
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( ID Plan ) Word Document ขนาดไฟล์ 221.5 KB 174
สดมภ์การประเมิน
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดีเด่น 21
การประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.96 MB 97