ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกฤษดา คำหาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรรชาลี สุวรรณรงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเขมณัฏฐ์ โสภณกุณวนิช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายปราโมทย์ โลหิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นางอนิสา ทองศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4

นายอัครพงศ์ วงค์ตาหล้า
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3