ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวแก้ว พลเทพ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอรรชาลี สุวรรณรงค์
ครู คศ.3

นายอดุลย์ วรรณะปะกะ
ครู คศ.2

นางสาวสาวิตรี ปารีพันธ์
ครู คศ.3

นายปราโมทย์ โลหิต
ครูผู้ช่วย

นางอภิญญา นาโควงศ์
ครู คศ.1

นายกฤษดา คำหาญ
ครูผู้ช่วย