ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิมลรัตน์ พลโลก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายเดชศร แสนอยู่
ครู คศ.3

นายมงคล ธนาไสย
ครู คศ.3

นายประดิษฐ์ ฤทธิ์สยอง
ครู คศ.2

นายสิทธิชัย ยางธิสาร
ครู คศ.3

นางสาวสุจินดา ศรีแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวพัทมัย วะยะลุน
ครู คศ.1

นางสาวมิรันตี โทผาวงษ์
ครู คศ.2

นางสาวอรนุช ชื่นตา
ครูผู้ช่วย

นายสยาม ใจบุญ
ครู คศ.3

สุรีย์ ฉายวงษ์
ครู คศ.1

นายจักรินทร์ ชื่นค้า
ครู คศ.1

สีสุดา สุกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

อารีย์ แก้วก่า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

กรานต์ธิมา คำเห็น
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน