ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสมจิตร โสภา
เจ้าหน้าที่ธุรการ