ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายอมเรศ ดาวเหนือ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวประภาพร พรมพินิจ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2