ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร พรไธสง
ครู คศ.3

นายเจษฎายุทธ์ ฝาวัง
ครู คศ.2

นางกุลชา ก้อนใจจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลย์สุดา สีแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตหรา วงตา
ครูผู้ช่วย

จิราพร จวงจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

กิตติธัช สนมศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน