ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญญาภรณ์ พยอม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศิริพร พรไธสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/4

นายเจษฎายุทธ์ ฝาวัง
ครู คศ.2

นางกุลชา ก้อนใจจิตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัลย์สุดา สีแสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจินตหรา วงตา
ครูผู้ช่วย

นางอมรรัตน์ บริโปร
ครูผู้ช่วย