ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปุณยนุช วงศ์สีดา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางไพรัตนา สิริ
ครู คศ.3

นางนิตยา ศรีธิราช
ครู คศ.2

นายประยุทธ สุดสูง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนงเยาว์ พรมมหากุล
ครูผู้ช่วย

นางสาวปาริชาติ ไชยราช
พนักงานราชการ

พัชรินทร์ ตีเฟื้อย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน

สิรคุปต์ จอกทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน