ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปุณยนุช วงศ์สีดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนิตยา ศรีธิราช
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายประยุทธ สุดสูง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวนงเยาว์ พรมมหากุล
ครูผู้ช่วย