ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทศพล งามบาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิธิภรณ์ สุดสูง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางประทินยา จันทร์ศรีเมือง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายพัฒนพงษ์ แสงพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวประภัสสร แสนคำ
ครู คศ.1

นางสาวหิรัญหทัย ดอกบัว
ครู คศ.1

นางสาวนาฎยา ไล้สีดา
ครู คศ.1