ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพัฒนพงษ์ แสงพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนิธิภรณ์ สุดสูง
ครู คศ.3

นางประทินยา จันทร์ศรีเมือง
ครู คศ.2

นายทศพล งามบาง
ครูผู้ช่วย

นางสาวประภัสสร แสนคำ
ครู คศ.1

นางสาวหิรัญหทัย ดอกบัว
ครูผู้ช่วย

นางสาวนาฎยา ไล้สีดา
ครูผู้ช่วย