ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางน้ำใจ ชอบสูงเนิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสมหมาย เพียสา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวจารวี นามนนท์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายอธิกุล กุลนรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1